Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 7/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

 

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

 

z dnia 18 września 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Planu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. Nr 187 poz. 1254)
w związku z § 17 Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie Plan działalności na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

 

§ 2.

  1. Plan działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w Planie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 7/2018
Kierownika ŚDS w Sławnie

 

z dnia 18.09.2018 r.

 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE NA ROK 2019

 

 

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

1

2

3

4

5

1.

Efektywna realizacja celów statutowych Domu

1. Ilość niezgodności wykazanych
w trakcie kontroli.

 

 

0

1. Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych.

2. Wprowadzenie efektywnego systemu szkoleń.

3. Usprawnienie procedur komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej.

2.

Realizacja terapii zajęciowej

1. Ilość zorganizowanych zajęć zgodnie z planem.

100% wszystkich zajęć
w ciągu roku

1. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.

 

3.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

1. Ilość zorganizowanych spotkań integracyjnych dla pracowników Domu.

1 spotkanie w roku

1. Przygotowanie ciekawej oferty szkoleniowej
z uwzględnieniem potrzeb pracowników.

2. Przeprowadzanie rozmów z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2019

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

 

1

2

3

4

5

1.

Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi

1. Wydatki zgodne z prawem zamówień publicznych i ustawą
o finansach publicznych.

 

100% wszystkich wydatków

 

 

 

 

1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym.

2. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku.

3. Bieżąca kontrola dotycząca operacji finansowych i gospodarczych.

2.

Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa

1. Ilość pozytywnie zakończonych kontroli, audytów wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących prowadzonej przez Dom dokumentacji.

100% wszystkich kontroli, audytów zewnętrznych
i wewnętrznych

1. Aktualizacja wewnętrznych regulaminów, procedur i dokumentów.

3.

Zapewnienie ochrony danych osobowych

1. Ilość pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych.

100 % wszystkich pracowników aktywnych zawodowo

1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

2. Nadawanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych.

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. …………………………………………..

(data i miejscowość) (podpis Kierownika)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 7/2018
Kierownika ŚDS w Sławnie
z dnia 18.09.2018 r.

 

REJESTR RYZYKA DLA CELÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI DOMU NA ROK 2019

 

Lp.

Cel

Zdarzenie

Właściciel ryzyka*

Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka

Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.5 x kol.6)

 

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.9 x kol.10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Efektywna realizacja celów statutowych Domu

1. Problem z odpowiednią organizacją pracy.

Nieznajomość przepisów prawa.

 

2

3

 

 

6

ryzyko poważne

1. Ustalenie form zastępstw za poszczególnych pracowników.

2. Wprowadzenie prawidłowej polityki kadrowej.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

4. Szkolenia pracownicze.

5. Zapewnienie zgodności postępowania
z obowiązującym prawem.

 

1

3

 

 

2

ryzyko nieznaczne

2.

Realizacja terapii zajęciowej

1. Nieobecność pracowników.

2. Brak wykwalifikowanej kadry.

3. Brak zaangażowania pracowników w swoją pracę.

 

3

3

 

 

9

ryzyko poważne

1. Ustalenie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników

2. Dokonywanie oceny pracy pracowników.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

4. Prawidłowe przeprowadzanie procedury naboru (rekrutacji na stanowiska pracy w Domu).

1

3

 

 

3

ryzyko umiarkowane

3.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

1. Pogorszenie atmosfery
w zespole.

2. Zmniejszenie dynamiki
i efektywności pracy.

3. Mniejsza chęć do podejmowania nowych wyzwań.

4. Gorsze samopoczucie.

5. Większa absencja.

 

2

 

3

 

 

 

6
ryzyko poważne

1. Organizacja pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników.

2. Przeprowadzanie rozmów
z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”.

 

1

 

 

3

 

 

 

3

ryzyko umiarkowane

4.

Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi

1. Brak bądź niewłaściwe procedury dokonywania wydatków ze środków publicznych.

2. Brak należytego nadzoru nad dokonywaniem wydatków.

 

3

 

2

 

 

 

6

ryzyko poważne

1. Ustalenie procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych.

2. Bieżący nadzór nad dokonywaniem wydatków.

 

1

 

2

 

 

2

ryzyko nieznaczne

5.

Dostosowanie dokumentacji Domu do obowiązującego prawa

1. Brak odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej i pracowników z zakresu prawa i prowadzenia dokumentacji.

2. Częste zmiany w prawie.

 

2

 

3

 

 

 

6

ryzyko poważne

1. Zapewnienie systemu szkoleń.

2. Podnoszenie kalifikacji zawodowych kadry Domu.

3. Stałe kontrolowanie wprowadzanych zmian
w przepisach prawa.

 

 

1

 

3

 

 

3

ryzyko umiarkowane

6.

 

Zapewnienie ochrony danych osobowych

1. Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ODO oraz brak szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie ODO prowadzi do łamania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych i zmniejszenia zaufania do Domu.

 

2

2

 

 

4

ryzyko umiarkowane

1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

 

 

1

2

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 03-12-2018 18:42:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 18-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:23:59