Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 8/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

z dnia 25 września 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie

Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

 

Działając na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 943 i art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, której treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.

 2. Każdy Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie zostaje zaznajomiony
  z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową, a fakt ten zostanie potwierdzony jego własnoręcznym podpisem na druku oświadczenia, które zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

 3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 8/2018

 

Kierownika ŚDS w Sławnie

z dnia 25.09.2018 r.

 

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie, reprezentowanym przez Kierownika, zwanym dalej „pracodawcą.

 

§ 2.

Pojęciom używanym w niniejszej Polityce nadaje się następujące znaczenie:

 1. Kodeks Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t. j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

 2. Mobbing- wrogie, niszczące, nieetyczne, słowne, wizualne lub fizyczne, systematycznie powtarzające się zachowanie ze strony Pracodawcy, Przełożonego lub grupy Pracowników, skierowane wobec Pracownika lub grupy Pracowników, polegające na uporczywym
  i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, w tym także mające charakter molestowania psychicznego lub fizycznego, wywołujące lub mogące wywołać u Pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników lub strach Pracownika. Za mobbing uznawane będą również zachowania dyskryminacji tj. noszące cechy opisane powyżej, a odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, kontrakt albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

 3. Komisja Antymobbingowa- organ powoływany przez Pracodawcę w przypadku zgłoszenia o mobbing;

 4. osoba zainteresowana- każda osoba, której stawiany jest zarzut dopuszczenia się mobbingu i każda osoba mobbowana (ofiara mobbingu);

 5. pracownik- każda osoba fizyczna świadcząca pracę dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i zajmowane stanowisko;

 6. Polityka”- niniejsza Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa;

 7. „zgłoszenie”- zgłoszenie zaistnienia działania wskazującego na mobbing dokonane przez Pracownika, w tym ofiarę lub świadka mobbingu, zgodnie z Polityką;

 8. postępowanie dowodowe- zbiór wszystkich czynności dokonywanych przez Komisję Antymobbingową, zmierzających do rozwiązania konkretnego przypadku działania wskazującego na mobbing, w tym wszelkiego rodzaju rozpytania, rozmowy, wywiady. Pojęcie postępowania dowodowego w tym przypadku nie nosi znamion postępowania dowodowego określonego przez stosowne zapisy prawa cywilnego i karnego.

 

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 1. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa działania,
  w tym działania opisane w Polityce, w celu zapobiegania działaniom pracowników wskazującym na mobbing w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną przez Pracowników pracą na rzecz Domu.

 2. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie przewidziane przepisami prawa działania, w tym działania opisane w Polityce, celem niwelowania skutków społecznych mobbingu, w tym w szczególności podejmować działania interwencyjne i udzielać pomocy ofiarom mobbingu.

 3. Pracodawca jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Pracy, działań wobec osób będących sprawcami mobbingu.

 

§ 4.

1. Pracodawca zobowiązany jest podjąć działania opisane w Polityce, w każdym przypadku dokonania zgłoszenia.

2. Pracodawca podejmuje działania wskazane w Polityce, również w każdym przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu zjawiska mobbingu z innego źródła, aniżeli zgłoszenie.

 

 

 

 

 

§ 5.

Uprawnienia i obowiązki pracowników

 1. Każdy Pracownik, wobec którego prowadzone są działania wskazujące na mobbing, ma prawo żądania podjęcia przez Pracodawcę działań zmierzających do zaprzestania działań mobbingu,
  a także anulowania skutków jego działania.

 2. Skorzystanie przez Pracownika z uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu
  w żaden sposób nie wyłącza prawa Pracownika do dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie przez Pracownika z takich środków ochrony prawnej nie jest również w żaden sposób uzależnione od wcześniejszego zastosowania postanowień Polityki.

 3. Każdy z Pracowników, który posiada lub poweźmie informację o przypadkach mobbingu, jest uprawniony do dokonania zgłoszenia.

 4. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione.

 

§ 6.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE- PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

 1. Pracodawca prowadzi aktywną działalność przeciwko mobbingowi w miejscu pracy
  i w związku z pracą, polegającą w szczególności na:

 1. podejmowaniu działań prewencyjnych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi;

 2. podejmowaniu działań interwencyjnych zmierzających do natychmiastowego zaprzestania mobbingu.

 1. Pracodawca podejmuje działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, polegające w szczególności na:

 1. obowiązkowym przeszkoleniu wszystkich Pracowników z zakresu problematyki mobbingu oraz przeciwdziałania temu zjawisku;

 2. prowadzeniu systematycznych tj. odbywających się nie rzadziej niż jeden raz na rok prelekcji lub treningów antymobbingowych dla Pracowników;

 3. tworzeniu materiałów informacyjnych na temat mobbingu oraz udostępnianie ich Pracownikom.

 

§ 7.

KOMISJA ANTYMOBBINGOWA

 1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing może prowadzić Komisja Antymobbingowa, która ma za zadanie wyjaśnić czy skarga jest zasadna.

 2. Komisja Antymobbingowa jest powoływana zarządzeniem Kierownika i składa się z osób przez niego wyznaczonych.

 3. Członkiem Komisji Antymobbingowej może być wyłącznie osoba:

 1. zatrudniona w Domu, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę;

 2. w stosunku, do której nie jest i nigdy nie było prowadzone postępowanie o dopuszczenie się mobbingu.

 1. Kandydat na Członka Komisji Antymobbingowej zobowiązany jest przed objęciem funkcji złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki.

 2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych Członka Komisji Antymobbingowej.

 3. Jeśli Członek Komisji Antymobbingowej jest podejrzany o dopuszczenie się mobbingu, nie może być członkiem Komisji. W przypadku członka reprezentującego Pracowników administracji i obsługi lub przedstawiciela Pracodawcy decyzję, kto zajmie jego miejsce, podejmuje Pracodawca.

 4. Członkowie Komisji Antymobbingowej winni być zaznajomieni z problematyką mobbingu,
  a także być przeszkoleni z zakresu znajomości przepisów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.

 

§ 8.

 1. Komisja Antymobbingowa obraduje na posiedzeniach, które mają charakter poufny.

 2. Posiedzenie Komisji Antymobbingowej, którego przedmiotem jest rozpatrzenie przypadku mobbingu odbywa się na terenie Domu.

 3. W posiedzeniach Komisji Antymobbingowej, mogą brać udział na wniosek Komisji Antymobbingowej, z głosem doradczym eksperci, w tym psychologowie, radcy prawni lub adwokaci, lekarze psychiatrzy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

 

§ 9.

Procedury w przypadku wystąpienia mobbingu- zgłoszenie

 1. Każde zgłoszenie powinno być wniesione do Pracodawcy na piśmie, a w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Pracodawcy- do organu prowadzącego.

 2. W przypadku otrzymania zgłoszenia spełniającego wymogi określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zwoływane jest posiedzenie Komisji Antymobbingowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia.

 

 

 

§ 10.

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ KOMISJĘ ANTYMOBBINGOWĄ

 1. Zadaniem Komisji Antymobbingowej jest ustalenie faktów w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego i ocena, czy doszło do zjawiska mobbingu, wskazanie winnych i ofiar rozpatrywanego zjawiska.

 2. Komisja Antymobbingowa zobowiązana jest wysłuchać wszystkie osoby zainteresowane
  i umożliwić im pełną swobodę wypowiedzi.

 3. Każdy z Członków Komisji Antymobbingowej zobowiązany jest do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków.

 4. Jeśli w toku postępowania zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komisja Antymobbingowa wzywa ich na posiedzenie. Z czynności tej sporządzany jest protokół, który winien być, po przeczytaniu, podpisany przez świadka.

 5. Świadek podpisuje także zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich faktów
  i okoliczności, z którymi zapoznał się w toku przesłuchania świadka.

 6. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego Pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) oraz ewentualnych świadków mobbingu oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja Antymobbingowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

 7. Komisja Antymobbingowa, nie ma uprawnień do uprzedzania osób rozpytywanych
  w danej sprawie o mobbing, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

§ 11.

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

 1. W toku postępowania Komisja Antymobbingowa ustala w formie wniosków, czy i jakie działania interwencyjne, sankcjonujące wobec sprawcy (sprawców) lub wspomagające ofiarę mobbingu należy podjąć w danym przypadku, w celu niezwłocznego zatrzymania mobbingu
  w miejscu pracy lub w związku z pracą.

 2. Po zakończeniu postępowania Komisja Antymobbingowa sporządza protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Antymobbingowej. Protokół jest dokumentem ostatecznym
  i wymaga pisemnego uzasadnienia oraz wskazania podstaw faktycznych, na których protokół został wydany. W protokole zamieszcza się wzmiankę o możliwości skierowania sprawy do Sądu. Protokół doręczany jest wszystkim osobom zainteresowanym.

 3. W przypadku protokołu wydanego przez Komisję Antymobbingową, stwierdzającego,
  że przypadek mobbingu miał miejsce, Komisja Antymobbingowa informuje i wnosi do Pracodawcy (lub osoby przez niego upoważnionej) o zastosowanie sankcji wynikających zastosowanych zapisów prawa. Decyzje o sposobie ukarania sprawcy lub sprawców mobbingu podejmuje Pracodawca (kara porządkowa lub rozwiązanie stosunku pracy).

 4. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Polityki.

 5. Niezależnie od ukarania, o którym mowa w ust. 3, Pracodawca- zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu Karnego- może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

 6. Osoba mobbowana zostaje pouczona przez Komisję Antymobbingową o przysługujących jej powszechnych środkach ochrony prawnej, w szczególności o możliwości skierowania sprawy na drogą sądową.

 7. Jeżeli sytuacja faktyczna wymaga konsultacji diagnostyczno- terapeutycznej, Komisja Antymobbingowa informuje Pracodawcę (lub osobę przez niego upoważnioną)
  o konieczności skierowania Pracownika do służb wyspecjalizowanych w przeciwdziałaniu skutkom mobbingu.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE- POUFNOŚĆ

 1. Wszystkie osoby dopuszczone do prac związanych z mobbingiem, zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i przed podjęciem prac winny podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania poufności.

 2. Członkowie Komisji Antymobbingowej nie mogą kopiować w celu udostępnienia ani też
  w jakikolwiek sposób udostępnić lub rozpowszechniać dokumentów dotyczących rozpatrywanego przypadku mobbingu.

 3. Zastrzeżenie ust. 2 nie dotyczy osób zainteresowanych oraz uprawnionych organów.

 4. Dane zawarte w materiałach i dokumentach Komisji Antymobbingowej mogą zawierać dane osobowe i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

§ 13.

Wszelkie zmiany Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej są dokonywane przez Pracodawcę
w drodze stosownego zarządzenia.

 

…………………………….

(podpis Kierownika)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 8/2018 Kierownika ŚDS w Sławnie

z dnia 25.09.2018 r.

 

 

…......................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

….......................................................................

(stanowisko służbowe)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zostałem/am* zapoznany/a* z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie wprowadzoną Zarządzeniem Nr 8/2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 25 września 2018 r. i zobowiązuję się do jej stosowania.

 

 

 

 

…...........................................................

(podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

 

….........................., dn. ….......................... r.

 

 

…......................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

….......................................................................

(stanowisko służbowe)

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z powołaniem mnie w skład Komisji Antymobbingowej, rozpatrującej skargę
o mobbing, złożoną przez:

 

….............................................................................

(imię i nazwisko skarżącego)

 

….............................................................................

(stanowisko służbowe)

 

w dniu

 

…...........................................................................

(data złożenia skargi)

 

oświadczam, że:

 1. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym- do drugiego stopnia włącznie- żadnej
  z osób, których to postępowanie dotyczy, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności;

 2. zachowam w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

…................................................................

(podpis Członka Komisji)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

 

 

 

WZÓR

PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

dotyczącego skargi złożonej przez pracownika:

 

..................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie na stanowisku:

 

……………………………………………………………………………….

 

Komisja Antymobbingowa rozpatrująca skargę w składzie:

 1. Pan/Pani………………………………. - Przewodniczący Komisji;

 2. Pan/Pani………………………………. - Członek Komisji;

 3. Pan/Pani………………………………. - Członek Komisji;

 4. Pan/Pani………………………………. - Członek Komisji;

 5. Pan/Pani………………………………. - Członek Komisji.

 

W toku przeprowadzonego postępowania podjęła następujące czynności:

1) ……………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………

 

W wyniku których ustaliła następujący stan faktyczny:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

Rekomendacja dalszych działań pracodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

 

Uwagi Członka Komisji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

 

Podpisy Członków Komisji:

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) ………………………………………………….

4) ………………………………………………….

5) ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 03-12-2018 18:43:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:25:13