Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 9/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

z dnia 26 września 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie

 

Działając na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwo
lnień od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1632)
i art. 42 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1260),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania przez wszystkich pracowników Regulamin Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Sławnie

mgr Danuta Maderska

 

 

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie

 

REGULAMIN PRACY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Domu, zakładzie pracy, pracodawcy”- należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie, reprezentowany przez Kierownika;

 2. „Kierowniku”- należy przez to rozumieć Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie;

 3. „pracowniku”- należy prze to rozumieć osobę będącą w stosunku pracy z pracodawcą;

 4. „Regulaminie”- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników oraz ustala organizację
  i porządek w procesie wewnętrznym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, a także rodzaj umowy o pracę.

 

§ 2

 1. Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu wszystkich pracowników oraz tych przyjmowanych do pracy przed rozpoczęciem przez nich pracy,

 2. Pracownicy potwierdzają znajomość Regulaminu swoim podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin oraz inne dokumenty z zakresu prawa pracy są dostępne dla pracowników
  w Gabinecie Kierownika.

 

§ 3

 1. W indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

 2. Czynności w zakresie prawa pracy wykonuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

 

§ 4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON STOSUNKU PRACY

1. Pracodawca szanuje godność i dobra osobiste pracowników. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

 1. zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami;

 2. organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 3. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;

 4. terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę;

 5. ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 6. stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie warunków sprzyjających przystosowanie się do należytego wykonywania pracy;

 7. stosownie do możliwości, warunków i w miarę posiadanych środków, zaspokajanie bytowych, kulturalnych i socjalnych potrzeb pracowników;

 8. stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy pracowników oraz wyników ich pracy;

 9. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

 10. przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

 11. niezwłoczne wydanie świadectwa pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy;

 12. poinformowanie pracowników w sposób przyjęty o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony- o wolnych miejscach pracy;

 13. zaopatrzenie pracowników w niezbędne w procesie pracy narzędzia i materiały,
  jak również środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze;

 14. równe traktowanie, czyli nie dyskryminowanie w sposób pośredni lub bezpośredni
  z przyczyn: wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej wszystkich pracowników w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 15. przeciwdziałanie mobbingowi, czyli skierowanym przeciwko pracownikowi działaniom lub zachowaniem polegającym na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, na wywoływaniu u niego zaniżonej oceny przydatności zawodowej, na jego poniżaniu lub ośmieszaniu albo izolowaniu lub eliminowaniu z zespołu;

 16. wpływanie na kształtowanie pracy zasad współżycia społecznego.

2. Uprawnieniem pracodawcy jest:

 1. wydawanie pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

 2. ustalanie zakresu obowiązków pracowników oraz ich egzekwowanie;

 3. korzystanie z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę;

 4. przeprowadzenie kontroli osobistej pracowników w razie uzasadnionego podejrzenia wynoszenia przez nich mienia pracodawcy.

 

§ 5

 1. Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość i czystość stanowiska pracy oraz stosowanie się do poleceń Kierownika.

 2. W szczególności pracownik powinien:

 1. przestrzegać ustalonego czasu pracy;

 2. przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

 3. przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

 4. przestrzegać zasad współżycia społecznego;

 5. zachować w tajemnicy służbowej dotyczącej funkcjonowania zakładu, w tym: stanu finansów, wielkości wynagrodzeń;

 6. dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 7. zachować w tajemnicy informacje dotyczące danych osobowych, do których miał dostęp na mocy upoważnienia do przetwarzania, aby nie naruszyć praw i wolności osób których dane dotyczą;

 8. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 9. wykonywać zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 10. udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu Domu, w którym pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 11. dochować tajemnicy ustawowo chronionej;

 12. zachować się uprzejmie i życzliwie w kontaktach z podopiecznymi, zwierzchnikami, oraz współpracownikami;

 13. zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 14. stale podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

3. Pracownik, który rozwiązał stosunek pracy ma obowiązek rozliczyć się z wykonania powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą przedmiotów, urządzeń i materiałów;

4. Jeżeli pracownik jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie Kierownika.

5. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać.

 1. Pracownik nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby
  to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

 2. Zabrania się pracownikom:

 1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody Kierownika;

 2. spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie zakładu pracy oraz przychodzenia do pracy po spożyciu alkoholu i powyższych środków;

 3. palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi;

 4. wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących własnością pracodawcy;

 5. wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów nie będących własnością pracownika;

 6. samowolnego demontowania urządzeń i narzędzi oraz naprawy bez specjalnego upoważnienia;

 7. samowolnego czyszczenia i naprawiania maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym;

 8. korzystania z telefonów pracodawcy i poczty elektronicznej dla celów prywatnych.

 

§ 6

ROZKŁAD I PORZĄDEK CZASU PRACY

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
  w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 3. Pracownik powinien o godzinie określonej w harmonogramie pracy jako godzina rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowisku pracy.

 

§ 7

 1. W stosunku do pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy
  w Sławnie wprowadza się system podstawowego czasu pracy, w którym wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 2. Praca pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym czasu pracy odbywa się
  w godzinach 7:00- 15:00.

 3. Do czasu pracy wlicza się 15- minutową przerwę na spożycie posiłku.

 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Domu, na polecenie Kierownika, pracownicy
  (za wyjątkiem kobiet w ciąży- chyba że, wyrażą na to zgodę, oraz pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki ) wykonują pracę w godzinach nadliczbowych, w tym
  w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

 2. Za pracę, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

 

§ 8

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko pracy, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz zabezpieczyć powierzone mienie, w tym także dokumenty i pieczęcie, narzędzia i urządzenia.

 2. Pracownicy, którzy opuszczają pomieszczenie jako ostatni mają obowiązek:

 1. zastosować zasadę „czystego biurka” i „czystego ekranu”;

 2. zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, pozamykać szafy, biurka, wylogować się
  z używanych programów i wyłączyć komputer;

 3. sprawdzić, czy wyłączone są urządzenia elektryczne i zakręcone są krany;

 4. sprawdzić zamknięcia drzwi i okien.

3. W razie stwierdzenia przez pracownika jakiejkolwiek awarii jest on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Kierownika oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia szkody.

 

§ 9

 1. Każdorazowe opuszczenie zakładu pracy przez pracownika wymaga zgody Kierownika. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika.

 2. Pracodawca udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek pracownika, jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje, chyba, że pracownik odpracował czas tego zwolnienia.

 3. Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy, połączone z opuszczeniem Domu powinno być odnotowane w „Książce ewidencji wyjść” prowadzonej przez Kierownika.

 4. W razie spóźnienia się do pracy obowiązkiem pracownika jest stawienie się do Kierownika celem usprawiedliwienia spóźnienia. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo
  do wynagrodzenia, jeśli odpracował czas spóźnienia.

 

 

 

 

 

 

§ 10

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY

 1. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.

 

 1. W razie, gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Kierownika o przyczynie nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym.

 2. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie dowody w tym zakresie. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

 1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy;

 2. decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych- w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;

 3. oświadczenie pracownika- w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;

 4. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem- w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w Ustawie z dnia
  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;

 5. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie- w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;

 6. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin,
  w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

 7. dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany złożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności, z zastrzeżeniem,
  że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) należy dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania pod groźbą sankcji w postaci obniżenia o 25 % wysokości zasiłku chorobowego od 8 dnia orzeczonej niezdolności
  do pracy.

 

§ 11

URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

 1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

 2. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia funkcjonalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

 4. Plan urlopów zostaje opracowany do końca lutego danego roku kalendarzowego.

 5. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
  na karcie urlopowej.

 6. Część urlopu niewykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego- Kierownik jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

 7. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie Kierownik udzieli mu urlopu.

 

 

§ 12

 1. Pracownikowi, na jego wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

 2. Na zasadach określonych przepisami szczegółowymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

 1. w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy);

 2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora;

 3. podejmującemu naukę bez skierowania Domu;

 4. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

 1. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania pracownikom urlopów zostały zawarte
  w Ustawie z dnia 26 czerwca 19974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
  z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania
  i wypłacania za czas urlopu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2 poz. 14 z późn. zm.).

 

§ 13

 1. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami Kierownik jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy.

 2. W szczególności Kierownik zwalnia od pracy pracownika:

 1. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania;

 2. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej
  lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia;

 3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu
  administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń;

 4. na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 1. 2 dni- w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

 2. 1 dzień- w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;

 3. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni lub 16 godzin;

 4. za czas zwolnienia, o którym mówią postanowienia ust. 2, 3 i 4 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 1.  Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

 1. będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także- w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego-
  na szkolenie pożarnicze;

 2. będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego- na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego
  po jej zakończeniu;

 3. będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału
  w postępowaniu;

 4. będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa;

 5. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi;

 6. będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane
  w czasie wolnym od pracy.

 1. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym- na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

 

§ 14

TERMIN I SPOSÓB WYPŁATY

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości pracy.

 2. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii pracownikom samorządowym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936)

 

§ 15

 1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami stażowym i funkcyjnym oraz premią
  dla pracowników, płatne jest co miesiąc z dołu do 26 dnia każdego miesiąca- jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

 2. Kierownik na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 3. Wypłata pracownikowi wynagrodzenia dokonywana jest na jego rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy.

 

§ 16

Z wynagrodzenia podlegają potrącenia:

 1. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

 2. sumy wyegzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności świadczeń alimentacyjnych i innych niż świadczenia alimentacyjne;

 3. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP

 

 

 

§ 17

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
W ZAKRESIE BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 1. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona i zdrowia pracownika przez zagwarantowanie wszystkim warunków bezpiecznej pracy.

 2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy pracodawca:

 1. zapewnia bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz sprawność środków ochrony i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

 2. zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, wydaje polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontroluje wykonanie tych poleceń;

 3. zapoznaje pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz z przepisami o ochronie ppoż. i prowadzi w tym zakresie systematyczne szkolenie pracowników;

 4. kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;

 5. wydaje szczegółowe instrukcje w zakresie obsługi maszyn i urządzeń;

 6. uwzględnia ochronę zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

 7. zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

 8. zapewnia wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 1. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie BHP w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

 2. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania
  w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu;

 3. pracownikach wyznaczonych do:

 1. udzielania pierwszej pomocy,

 2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 1. Do obowiązków pracownika w zakresie BHP należy:

 1. znajomość problematyki BHP z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy, brania udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 2. wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek Kierownika;

 3. dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

 4. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich;

 5. niezwłoczne zawiadomienie Kierownika o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie;

 6. współdziałanie z Kierownikiem w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

 1. Pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

 2. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.

 

 

 

§ 18

 1. Przed dopuszczeniem do pracy nowozatrudnionego pracownika należy:

 1. skierować go na wstępne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku;

 2. doręczyć pracownikowi umowę o pracę oraz zapoznać z zakresem jego obowiązków i niniejszym regulaminem pracy;

 3. przeszkolić pracownika w zakresie BHP i ppoż.;

 4. zaopatrzyć go (nieodpłatnie) w środki ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia przed szkodliwymi oddziaływaniem czynników występujących na stanowisku pracy oraz poinformować go o sposobach posługiwania się tymi środkami;

 1. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy tylko wtedy,
  gdy pracownik posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, po odbyciu szkolenia wstępnego w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. W razie niespełnienia tych wymogów z winy pracownika, nie może on zostać dopuszczony do pracy, a jego nieobecność w pracy z tej przyczyny uznaje się za nieusprawiedliwioną.

 

§ 19

OCHRONA PRACY KOBIET

 1. W zakresie ochrony kobiet stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych z uwzględnieniem specyfiki pracy w Domu.

 

 1. Kobiety w ciąży oraz kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Nie wolno również bez jej zgody delegować
  ją poza stałe miejsce pracy.

 2. Pracownica administracji i obsługi zatrudniona przez 8 godzin dziennie, karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy,
  po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie, także przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy.

 3. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

 4. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 5. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

 

§ 20

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
  dla zdrowia.

 2. Niedozwolone jest dźwiganie ciężarów:

  1. przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu przy pracy stałej do 12 kg;

  2. przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu przy pracy dorywczej 20 kg;

  3. przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylenie, schody) przy stałej pracy
   8 kg, przy pracy dorywczej 15 kg;

  4. kobietom w ciąży do 6 miesiąca włącznie powyżej 5 kg, po 6 miesiącu zakaz wszelkiego podnoszenia, przesuwania i przewożenia ciężarów;

  5. kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać przy obsłudze monitorów ekranowych (komputerów) powyżej 4 godzin na dobę.

 

§ 21

KARY PORZĄDKOWE

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia;

 2. karę nagany.

 1. Nie można zastosować kary po upływie 2 tygodni od powzięcia przez Kierownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy
  od dnia, kiedy pracownik dopuścił się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 2. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.

 3. W terminie 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. Decyzję w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu podejmuje Kierownik po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 4. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. W uznaniu osiągnięć w pracy i nienagannego zachowania Kierownik może anulować karę wcześniej.

 

§ 22

Za rażące naruszenie porządku i dyscypliny uważa się w szczególności:

 1. niedbałe wykonywanie pracy, wykonywanie pracy niezwiązanej z powierzonymi obowiązkami;

 2. niszczenie narzędzi pracy, materiałów i miejsca pracy;

 3. niestawienie się do pracy, spóźnianie się lub opuszczenie miejsca pracy
  bez usprawiedliwienia;

 4. przybycie do pracy w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środka odurzającego,
  lub spożywania alkoholu i środków odurzających w czasie pracy;

 5. bezpodstawną odmowę wykonania polecenia służbowego;

 6. niewłaściwy (budzący dezaprobatę) stosunek do Kierownika, współpracowników
  i do podopiecznych;

 7. nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;

 8. naruszenie tajemnicy służbowej.

 

§ 23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia podania go do wiadomości pracowników i jest wprowadzany na czas nieokreślony.

 2. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, jaki został ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego Regulaminu.

 3. W sprawach pracowniczych, które wynikają ze stosunku pracy, a które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

ZĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

………………………………………….………........................................…………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

 

…………………………..............................................………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

 

 

 

 

.......................................................

(data i podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 03-12-2018 18:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 26-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 10-02-2019 16:25:28