Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE - Główny księgowy

Sławno, dnia  17 lipca  2019 r.

 

III OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

I. Nazwa, adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego1,  76-100 Sławno

II. Ogłaszający: Danuta Maderska – Kierownik

III. Stanowisko: Główny księgowy

IV. Liczba lub wymiar etatu: praca w wymiarze ½ etatu

V. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a. Niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• spełnienie jednego z poniższych warunków:

-ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów

magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej

3-letniej praktyki w księgowości,

-ukończenie średniej, policealnej, lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie

co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

-wpis do rejestru biegłych rewidentów,

-posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

• znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,ustawy o rachunkowości.

b. Wymagania dodatkowe:

• samodzielność, dyspozycyjność,

• komunikatywność i uprzejmość,

• umiejętność pracy w zespole,

• bardzo dobra organizacja pracy,

• umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych,

• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej

w jednostce budżetowej,

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo – księgowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

• dokonywanie wstępnej kontroli:

-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

• sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz nadzór nad  przestrzeganiem instrukcji procedur w/w dokumentów,

• opracowywanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca aktualizacja oraz

monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych,

• terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

• prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań

wynikających z ich zawarcia,

• przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

• miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie ul. R. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno,

• ½ etatu,

• wyposażenie stanowiska pracy: biurko, krzesło obrotowe, zestaw komputerowy, szafa, praca siedząca, obsługa  monitora ekranowego

• uciążliwości fizyczne w miejscu wykonywania pracy:  nie występują

• rozpoczęcie pracy: 01 września 2019 r.

IX. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności:

certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

X. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Sławnie w dniach roboczych  w godzinach:700 – 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie, ul. R. Mielczarskiego1, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia  02 sierpnia 2019 r. do godz. 1500,

2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu

dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji, dlatego prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone  zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

XI. Informacje dodatkowe:

1. Osoba, której w wyniku postępowania zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

mgr Danuta Maderska                                                                               

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 18-07-2019 12:42:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 17-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 18-07-2019 12:42:57