Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

O nas

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SŁAWNIE -

dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76 – 100 Sławno

tel: 059 810–20-43 fax: 059 810-20-43 e-mail: sds@slawno.pl

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie na mocy Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie został wyodrębniony ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu:

1) A- dla osób przewlekle psychicznie chorych

2) B- dla osób upośledzonych umysłowo

3) C- dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów, zmierzających do zapobiegania nawrotom choroby, łagodzenia jej objawów poprzez motywowanie, aktywizowanie chorych do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie.

Placówka świadczy usługi, które obejmują w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

7) niezbędną opiekę,

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy

 

Usługi w Domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych
w następujących pracowniach:

  1. Pracownia plastyczna i rękodzieła

W pracowni podejmowane są różnorodne metody i formy pracy zgodnie z indywidualnym programem wspierająco-aktywizującym, dla każdego uczestnika. Instruktorzy terapii zajęciowej czuwają nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych poszczególnych uczestników. Są to: papieroplastyka, malarstwo, grafika, prace z masami plastycznymi, origami,nauka zdobienia metodą decoupage , poznawanie technik haftu i szycia, praca ze sznurkiem, florystyka, tworzenie biżuterii, obrazów typu collage itp... Pracownia inicjuje i organizuje konkursy plastyczne , prowadzi wystawy plastyczne, bierze udział w konkursach plastycznych prowadzonych przez inne instytucje. Pracownia wyposażona w niezbędny sprzęt m.in. szafy, stoły, krzesła, telewizor.

 

  1. Pracownia komputerowo-poligraficzna

Pracownia wyposażona jest w 7 komputerów, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne ( skaner/drukarka ), łącze internetowe, laminarka, bindownica, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera. Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy
i umiejętności z zakresu obsługi komputera, poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, drukarki, kserokopiarki, poznawanie systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych, doskonalenie pisowni, liczenia i zdolności rozumienia pojęć. Korzystając z internetu uczestnicy rozwijają własne zainteresowania, zdobywają nowe hobby, poszerzają wiedzę na temat otaczającego ich świata. W pracowni przygotowywane są materiały pomocnicze: śpiewniki, strony tytułowe, spisy treści, szaty graficzne, wykonywane są podziękowania, karty okolicznościowe, zaproszenia, tablice informacyjne, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne.

 

  1. Pracownia majsterkowicza

Znajduje się tu sprzęt mechaniczny: piła tarczowa, wiertarka, imadło, wyrzynarka, różnego typu śrubokręty, młotki, szlifierka, piła elektryczna, stróg elektryczny, szlifierka do szkła, szlifierka oscylacyjna, opalarka, wkrętarka, piła kątowa. Zajęcia prowadzone w tej pracowni, to głównie przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac w drewnie, z nabyciem umiejętności samokontroli tempa pracy, posługiwaniem się ręcznymi narzędziami, elektronarzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie w/w czynności ma na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego. Pracownia ze względu na specyfikę zajęć skupia głównie mężczyzn, choć nie jest to regułą. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników, nauka obróbki drewna. Uczestnicy zapoznają się z także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu. W pracowni wykonywane są drobne prace stolarskie takie jak: obróbka kawałków drewna, szlifowanie i heblowanie, wbijanie gwoździ, przykręcanie śrub i wkrętów, wyrzynanie drewnianych figurek,wykonywanie ozdób oraz ram do obrazu ( różne formy kwiatów z drewna, pudełka i drobne przedmioty gospodarstwa domowego ), szlifowanie, czyszczenie papierem ściernym drewnianych powierzchni, posługiwanie się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi, naprawianie prostych mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć mają możliwość zapoznania się z narzędziami stolarskimi i ich zastosowaniem w prostych czynnościach stolarskich.

4. Pracownia sportowo – ruchowa

Celem działań podejmowanych w tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie świadomej aktywności sportowo - ruchowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu usprawniania ogólno-ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest m.in. w sprzęt i przybory niezbędne przy wykonywaniu ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, relaksacji i wielu innych (atlas rehabilitacyjny, 4 rowery rehabilitacyjne, steper, bieżnia, orbitrek, stół do tenisa stołowego, 5 materacy gimnastycznych, piłki rehabilitacyjne, ławeczki oraz drobny sprzęt do zajęć ruchowych, do gimnastyki.

5. Pomieszczenie do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i socjotrapeutycznego pełniące jednocześnie funkcję pokoju wyciszenia

Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i psychaitrycznego, który pełni także funkcję pokoju wyciszenia. Do zadań psychologa należy wykonywanie diagnozy psychologicznej uczestników, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia. Podczas spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym , mają możliwość przeprowadzania treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych t.j.: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

6. Pracownia kulinarna

Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: miksery, malaksery, roboty kuchenne, mikrofala , kuchenka elektryczna , piekarnik, zmywarka do naczyń, gofrownica, toster itp... Zajęcia kulinarne uczą uczestników placówki samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają one pozytywnie na samopoczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej a także uczą wykonywania pracy zespołowej. Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym – gotowania i przygotowywania różnych potraw. Uczestnicy uczą się utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością oraz wykonywania czynności porządkowych ( mycie naczyń, zamiatanie, zmywanie podłóg, wycieranie kurzy ) ). Poznają również sklepy i inne miejsca, dokonują zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen – forma nabycia umiejętności gospodarowania wydatkami.

7. Świetlica

Pełni funkcję jadalni. Umożliwia spotykanie się uczestników zajęć i i ich rodzin. Wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny, stoły, krzesła. W pomieszczeniu tym odbywają się różnego rodzaju pogadanki edukacyjno-terapeutyczne. Pomieszczenie pełni również funkcję sali konferencyjnej, gdzie odbywają się spotkania, szkolenia oraz imprezy okolicznościowe i integracyjne z zaproszonymi gośćmi.

8. Pomieszczenie do treningu samoobsługi i zaradności życiowej

W pomieszczeniu tym znajduje się kabina natryskowa, pralka automatyczna, suszarki, deska do prasowania, suszarka do włosów, golarka, drobny sprzęt do higieny osobistej.

ADRESACI

1. osoby (pełnoletnie) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałe na terenie gminy Miasto Sławno oraz osoby zamieszkałe na terenie innych gmin, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między gminą Miasto Sławno z inną gminą właściwą.

2. osoby mające trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym
(z wyjątkiem osób z upośledzeniem umysłowym jako niepełnosprawnością dominującą oraz osób agresywnych zagrażających sobie lub otoczeniu).

 

Placówka dysponuje 32 miejscami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATÓW

 

1. wniosek o skierowanie do Domu,

2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia,

3. zaświadczenie od lekarza psychiatry/neurologa o występujących zmianach psychicznych (stwierdzające potrzebę uczestnictwa w zajęciach),

4. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada

Wniosek wraz z drukami zaświadczeń do pobrania znajdują się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1 ( budynek MOPS) I piętro, lub na stronie www.bip.sds.slawno.pl .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 16-01-2014 12:36:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 09-01-2019 12:31:55