Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE - GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sławno, dnia 20 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie ogłasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

I. Nazwa, adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego1, 76-100 Sławno

II. Ogłaszający: Danuta Maderska - Kierownik

III. Stanowisko: Główny księgowy

IV. Liczba lub wymiar etatu: praca w wymiarze ? etatu

V. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a. Niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• spełnienie jednego z poniższych warunków:

-ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów

magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej

3-letniej praktyki w księgowości,

-ukończenie średniej, policealnej, lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie

co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

-wpis do rejestru biegłych rewidentów,

-posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

• znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o finansach

publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,

ustawy o rachunkowości.

b. Wymagania dodatkowe:

• samodzielność,

• komunikatywność i uprzejmość,

• umiejętność pracy w zespole,

• bardzo dobra organizacja pracy,

• umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych,

• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej

w jednostce budżetowej,

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo - księgowej Środowiskowego Domu

Samopomocy w Sławnie,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

• dokonywanie wstępnej kontroli:

-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych,

• sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie

prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz nadzór nad

przestrzeganiem instrukcji procedur w/w. dokumentów,

• opracowywanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca aktualizacja oraz

monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych,

• terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

• prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań

wynikających z ich zawarcia,

• przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

• praca w pokoju jednoosobowym,

• wyposażenie stanowiska pracy: biurko, krzesło obrotowe, zestaw komputerowy, szafa,

• uciążliwości fizyczne w miejscu wykonywania pracy nie występują.

IX. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności:

certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),

• kserokopia dowodu osobistego,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

X. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w dniach roboczych w godzinach:700 - 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie, ul. R. Mielczarskiego1, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 1500,

2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu

dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie

rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

5. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone zostaną powiadomieni.

6. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

XI. Informacje dodatkowe:

1. Osoba, której w wyniku postępowania zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

mgr Danuta Maderska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 20-11-2017 11:35:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Maderska 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 20-11-2017 11:35:10