Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze - Socjoterapeuta

Sławno, dnia 13 czerwca 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W SŁAWNIE

 

 

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie ogłasza nabór na wolne

stanowisko pracy: Socjoterapeuta.

I. Nazwa, adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego1, 76-100 Sławno

II. Ogłaszający: Danuta Maderska – Kierownik

III. Stanowisko: Socjoterapeuta

IV. Liczba lub wymiar etatu: praca w wymiarze pełnego etatu

V. Rodzaj umowy: umowa o pracę

VI. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a. Niezbędne:

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelem na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

spełnienie jednego z poniższych warunków:

-wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu,

-co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi

znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

b. Wymagania dodatkowe:

predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i uprzejmość, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

,przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, w zakresie kształtowania nawyków celowej aktywności, w zakresie prowadzenia treningu zachowań społecznych

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

udzielanie pomocy w formie poradnictwa, konsultacji, zajęć indywidualnych i grupowych,

wspomaganie uczestników w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym,

prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych, ukierunkowanych na eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u uczestników,

pomoc w pokonywaniu trudności przez uczestników mających problemy osobiste, życiowe,

organizowanie podczas spotkań takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych,

ciągła współpraca z rodzicami, opiekunami uczestników,

prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej uczestników i funkcjonowania jednostki,

udział w posiedzeniach zespołu wspierająco-aktywizującego uczestników.

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

praca w pokoju jednoosobowym,

wyposażenie stanowiska pracy: biurko, krzesło, laptop, sofa,

uciążliwości fizyczne w miejscu wykonywania pracy nie występują.

IX. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności:

certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),

kserokopia dowodu osobistego,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)

X. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne można złoż osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w godzinach:700 – 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie, ul. R. Mielczarskiego1, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko socjoterapeuta” w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 1500,

2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu

dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie bę rozpatrywane.

4. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie

rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

5. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone zostaną powiadomieni.

6. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

XI. Informacje dodatkowe:

1. Osoba, której w wyniku postępowania zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie

mgr Danuta Maderska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 13-06-2016 10:42:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Administrator 13-06-2016 10:42:40